Amsterdam Regular Course Autumn to Christmas break 2023

Amsterdam Regular Course Autumn to Christmas break 2023

This product is currently out of stock and unavailable.

Details

Structuur van Onze Lessen
Onze lessen zijn zorgvuldig verdeeld in drie delen om een allesomvattende aanpak voor elk onderwerp te garanderen.

 1. Deel A (20 minuten): Dit is de introductiefase waarin we het onderwerp van de dag verkennen, studenten vertrouwd maken met kernbegrippen en de activiteitenfase op gang brengen.
 2. Deel B (50 minuten): Hier gaan we dieper in op hands-on programmering of roboticalessen. Hier zullen studenten toepassen wat ze hebben geleerd, oefenen en hun begrip versterken.
 3. Deel C: We zullen elke les afsluiten met een leuke Kahoot-quiz, die ons helpt de greep van de studenten op het onderwerp te beoordelen. Dit wordt gevolgd door een evaluatie waarin we met de kinderen zullen terugblikken op de les van die dag, om ervoor te zorgen dat ze het begrijpen en hun kennis kunnen toepassen.

Cursusinhoud en Leerdoelen:

 1. Eenvoudige Machines: Mechanisme en Beweging
  • Introductie tot de basisconcepten van mechanismen.
  • Begrip van de soorten en effecten van eenvoudige machines op beweging.
 2. Tandwielen en Assen: Soorten Tandwielen
  • Diepgaand onderzoek naar de functionaliteit van tandwielen en assen.
  • Verkenning van verschillende soorten tandwielen en hun toepassingen.
 3. Lier, Ratel en Riemaandrijving
  • Ontknoping van de principes en toepassingen van lieren.
  • Begrip van ratels en het belang van riemaandrijving in bewegingsoverdracht.
 4. Katrollen
  • Begrip van de fundamentele principes van katrollen.
  • Experimenten met enkele en samengestelde katrolsystemen.
 5. Balans en Stabiliteit: Pivots en Heveltypes
  • Begrip van draaipunten in roterende mechanismen en hun rol in balans.
  • Onderscheid maken tussen verschillende soorten hefbomen en hun mechanische voordelen.
 6. Sensoren: Soorten Sensoren
  • Introductie tot verschillende sensoren en hun functionaliteiten.
  • Leren hoe sensoren veranderingen in de omgeving detecteren en mechanische reacties activeren.
 7. Kracht en Beweging
  • Ontdekking van de kernconcepten van kracht en beweging.
  • Onderzoek naar de relatie tussen toegepaste kracht, resulterende beweging en beïnvloedende factoren.
 8. Zelfproject
  • Toepassen van de opgedane kennis uit eerdere lessen.
  • Stimuleren van creativiteit en innovatie terwijl studenten hun projecten conceptualiseren en uitvoeren.
  • Bevorderen van probleemoplossing, ontwerp denken en teamwork.


Leeftijd: 6 t/m 12 jaar

Taal: Nederlands of Engels

U kunt uw kind opgeven voor één van de volgende dagen:
Elke maandag 16.00 - 17.30 (30  oktober t/m 18 december)
Elke woensdag 16.00 - 17.30 (01 november t/m 20 december)
Elke vrijdag 16.00 - 17.30 (03 november t/m 22 december)
Elke zaterdag 11.00 - 12.30 of 13.30 - 15.00 (28 oktober t/m 16 december)
Elke zondag 11.00 - 12.30 of 13.30 - 15.00 (29 oktober t/m 17 december)

Waar: Derde Oosterparkstraat 360, Amsterdam
Kosten: €240,- voor 8 weken

Heb je vragen? email dan naar info@coderminds.nl

--------------- English -----------------

Structure of Our Lessons
Our lessons are thoughtfully divided into three parts, ensuring a comprehensive approach to each topic.

 1. Part A (20 minutes): This is the introductory phase where we'll explore the day's subject, familiarize students with keywords, and kickstart the activity phase.
 2. Part B (50 minutes): Diving deeper, this segment is dedicated to hands-on programming or robotics lessons. Here, students will apply what they've learned, practicing and solidifying their understanding.
 3. Part C: We'll conclude each lesson with a fun Kahoot quiz, which helps us evaluate the students' grasp of the topic. This is followed by an evaluation where we'll reflect on the day's lesson with the kids, ensuring they understand and can carry forward their learnings.

Course Content and Learning Objectives:

 1. Simple Machines: Mechanism and Motion
  • Introduction to the basic concepts of mechanisms.
  • Understanding the types and effects of simple machines on motion.
 2. Gears and Axles: Gear Types
  • Delving into the functionalities of gears and axles.
  • Exploring different types of gears and their applications.
 3. Winch, Ratchet, and Belting
  • Unraveling the principles and applications of winches.
  • Understanding ratchets and the importance of belts in motion transmission.
 4. Pulleys
  • Grasping the fundamental principles of pulleys.
  • Experimenting with single and compound pulley systems.
 5. Balance and Stability: Pivot and Lever Types
  • Understanding pivots in rotating mechanisms and their role in balance.
  • Differentiating between various lever types and their mechanical advantages.
 6. Sensors: Sensor Types
  • Introduction to various sensors and their functionalities.
  • Learning how sensors detect environmental changes and trigger mechanical reactions.
 7. Force and Motion
  • Discovering the core concepts of force and motion.
  • Investigating the relationship between applied force, resulting motion, and influencing factors.
 8. Self-Project
  • Apply the knowledge acquired from previous lessons.
  • Encourage creativity and innovation as students conceptualize and execute their projects.
  • Foster problem-solving, design thinking, and teamwork.


Age: 6 to 12 years old

Language: Dutch or English

You can register your child for one of the following days:
Every Monday 16.00 - 17.30 (October 30 to December 18
Every Wednesday 16.00 - 17.30 (November 1 to December 20)
Every Friday 16.00 - 17.30 (November 3 to December 22)
Every Saturday 11.00 - 12.30 or 13.30 - 15.00 (October 28 to December 16)
Every Sunday 11.00 - 12.30 or 13.30 - 15.00 (October 29 to December 17)

Where: Derde Oosterparkstraat 360, Amsterdam
Price: €240,- for 8 weeks

Do you have questions? email to info@coderminds.nl

Inspirations

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Register
  Open chat
  1
  Support
  Hallo daar👋
  Hoe kan ik u helpen?
  -------------
  Hello there👋
  How can I help you?